Säännöt - Stadgarna


NIMI JA KOTIPAIKKAKUNTA

§1 Yhdistyksen nimi on Hundklubben Koirakerho Canidae rf. ry., ja kotipaikkakunta on Inkoon kunta.

TARKOITUS

§2 Yhdistyksen tarkoituksena on voittoa tavoittelematta edistää koiratietietoutta, koiranpitoa ja koirien kouluttamista Inkoossa sekä myös muilla tavoin edistää kiinnostusta koiriin ja toimia jäsentensä välisenä yhteyslinkkinä.

TOIMINTA

§3 Yhdistys pyrkii toteuttamaan tavoitteensa järjestämällä koulutustilaisuuksia, luentoja, kursseja, koiranäyttelyitä sekä muita yleisötilaisuuksia. Yhdistys voi tiedotus- ja luentotilaisuuksien avulla tarjota koulutusta ja neuvoja erilaisissa koiria koskevissa kysymyksissä. Yhdistys julkaisee omaa lehteä, joka lähetetään jäsenille. Yhdistys voi myös toimia yhteistyössä muiden koirista kiinnostuneiden henkilöiden ja koirayhdistysten kanssa.

SITOUMUKSET KOTIMAASSA

§4 Yhdistys voi liittyä jäseneksi Suomen Kennelliittoon, Uudenmaan Kennelpiiriin ja Suomen Palveluskoiraliittoon.

YHDISTYKSEN KIELI

§5 Yhdistys on kaksikielinen, virallinen pöytäkirjakieli on joko ruotsi tai suomi. Yhdistyksen toiminnassa molempia kieliä tulee käyttää siten, että yhdistyksen julkaisut, kiertokirjeet ja kokouspöytäkirjat tarvittaessa käännetään toiselle kotimaiselle kielelle.

JÄSENYYS

§6 Yhdistyksen jäsenet koostuvat varsinaisista, kannatus- ja kunniajäsenistä, jotka johtokunta hyväksyy jäseniksi. Varsinaiset jäsenet jakautuvat vuosi-, perhe-, nuoriso- sekä ainaisjäseniin. Nuorisojäseneksi katsotaan henkilö, joka ei vielä ole täyttänyt 15 vuotta. Kun henkilö täyttää 15 vuotta, hänet siirretään vuosijäseneksi ilman erillistä pyyntöä. Perhejäseneksi hyväksytään jäsen, jonka perheessä jo entuudestaan on vuosi-, ainais- tai kunniajäsen. Kannatusjäseneksi hyväksytään yhdistyksen johtokunnan hyväksymä yksittäisjäsen, rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta.    

§7 Yhdistyksen jäsen voi sanoutua irti yhdistyksestä ilmoittamalla asiasta kirjallisesti yhdistykselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla asiasta suullisesti yhdistyksen kokouksessa. Jos jäsen ei ole 1.5. mennessä maksanut jäsenmaksuaan, jäsen katsotaan eronneeksi. Jos jäsen on toiminut yhdistyksen toimintatavoista tai tarkoitusperistä poiketen tai muuten toiminut tavalla, joka on hyvän käytöksen vastaista, johtokunnalla on oikeus irtisanoa henkilö yhdistyksestä. Jäsenen erottamiseksi vaaditaan johtokunnan yksimielinen päätös. Yhdistyksestä erotetulla jäsenellä on oikeus vedota yhdistyskokoukseen ilmoittamalla tästä yhdistyksen johtokunnalle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun hän on saanut erottamispäätöksen. Tällaisessa tapauksessa johtokunta on velvoitettu käsittelemään erottamispäätöstä lähinnä seuraavassa yhdistyskokouksessa joka pidetään, johtokunnan puheenjohtajan saatua asiasta ilmoituksen. Yhdistyksestä eronneen tai erotetun jäsenen jo suorittamia jäsenmaksuja ei palauteta eikä jäsenellä ole oikeutta esittää vaatimuksia yhdistykselle.


§8 Ainaisjäsen suorittaa kertamaksun ja muut jäsenet vuosittaisen, syyskokouksessa vahvistetun jäsenmaksun. Jäsenmaksut suoritetaan vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Kunniajäsen ei ole velvollinen suorittamaan jäsenmaksua ja kunniajäsenen saavuttamat jäsenedut ovat pysyviä.

JÄSENHANKINTA

§9 Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä, perustaa rahastoja sekä vastaanottaa testamentteja ja lahjoituksia. Yhdistys voi asianmukaisesti hankitulla luvalla järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä yleisiä virkistystilaisuuksia yhdistystoimintansa hyväksi. Yhdistys voi omistaa toiminnalleen välttämätöntä kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

TILINPÄÄTÖS

§10 Yhdistyksen tilit päätetään jokaisena kalenterivuotena ja tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee palauttaa asiakirjat yhdessä kirjallisen lausuntonsa kanssa hallitukselle viimeistään kaksi päivää ennen vuosikokousta.

HALLINTOELIMET

§11 Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu johtokunta, joka toimii yhdistyksen laillisena johtoelimenä. Johtokunta koostuu vuodeksi kerrallaan valitusta puheenjohtajasta, kuudesta (6) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitusta varsinaisesta jäsenestä ja kahdesta (2) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitusta varajäsenestä. Mikäli varsinainen jäsen on estynyt osallistumasta johtokunnan kokoukseen, äänioikeus siirtyy ensimmäiselle varajäsenelle. Mikäli kaksi varsinaista jäsentä on estynyt osallistumasta johtokunnan kokoukseen, kummallakin varajäsenellä on äänioikeus. Varapuheenjohtaja valitaan syyskokouksessa johtokunnan varsinaisten jäsenten keskuudesta. Johtokunta kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta. Johtokunta kokoontuu kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja katsoo kokouksen olevan aiheellinen, tai mikäli vähintään kolme (3) johtokunnan jäsentä vaatii johtokunnan kokoonkutsumista. Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään neljä (4) johtokunnan jäsentä sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä.    

§12 Johtokunnan varsinaisista jäsenistä kolme (3) on vuosittain erovuorossa. Yhdistyksen ensimmäisenä toimintavuotena päätetään kaikkien johtokunnan jäsenten ja varajäsenten erovuoroisuus ja sen jälkeen kukin vuorollaan.

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

§13 Yhdistyksen nimen allekirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa. Johtokunta voi määrätä rahastonhoitajan kirjoittamaan yksin yhdistyksen nimen pankki- ja muiden raha-asioiden hoidon yhteydessä.

KOKOUKSET

§14 Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä helmikuun 28. päivään mennessä       Ylimääräisiä kokouksia voidaan kutsua koolle, jos johtokunta katsoo asian tarpeelliseksi tai mikäli vähintään 1/10 jäsenistä esittää kirjallisen toivomuksen jostakin erikseen mainitun asian käsittelemisestä. Mikäli jäsen haluaa esittää jonkun asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on kirjallinen esitys tästä tehtävä johtokunnalle vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.       Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat samalla ääntenlaskijoina. 2) Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3) Kokouksen esityslistan hyväksyminen 4) Toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 5) Tilivelvollisten vastuuvapauden myöntäminen 6) Päätetään palkkioiden ja korvausten maksamisesta 7) Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta 8) Käsitellään tulevan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja budjetti 9) Valitaan johtokunnan puheenjohtaja 10) Valitaan uudet varsinaiset jäsenet ja yksi varajäsen erovuoroisten jäsenten tilalle. Uudet jäsenet valitaan kokouksessa ehdotettujen henkilöiden keskuudesta. 11) Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa 12) Valitaan johtokunnan varapuheenjohtaja johtokunnan varsinaisten jäsenten keskuudesta 13) Valitaan edustajat Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:n , Uudenmaan Kennelpiiri ry:n ja muiden yhdistysten kokouksiin, joissa yhdistys on       jäsenenä. 14) Käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat.

KOKOUSKUTSU JA ÄÄNIVALTA

§15 Yhdistyksen jäsenet kutsutaan kokouksiin kirjeitse tai jäsen- tai paikallislehdessä olevalla ilmoituksella, vähintään 10 päivää ennen kokousta. Kokouskutsusta tulee ilmetä kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.    

§16 Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä, pois lukien nuoriso- ja kannatusjäsenet, on yksi ääni, jota hän voi läsnä olevana käyttää. Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella enemmistöpäätöksellä paitsi päätöksissä, jotka koskevat
§17 mainittuja asioita.Äänestäminen tapahtuu avoimena äänestyksenä,  mutta jos yksikin läsnä olevasta jäsenestä toivoo suljettua lippuäänestystä, on äänestys suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä. Äänten mentäessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kannattama ehdotus ja vaaleissa ratkaisu tehdään arvonnan tuloksen perusteella.

SÄÄNTÖJEN MUUTOS

§17 Näitä sääntöjä voidaan muuttaa tai purkaa vain jos vähintään ¾ vuosikokouksessa annetuista äänistä ja toinen kokous, joka on pidetty vähintään yksi kuukausi vuosikokouksesta, hyväksyvät päätöksen. Yhdistyksen sääntömuutoksista on tiedotettava Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:lle. Mikäli yhdistys puretaan on toiminnasta jääneet rahavarat käytettävä kenneltoiminnan hyväksi viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti. Yhdistyksen purkamisesta on tiedotettava Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:lle sekä yhdistysrekisteriviranomaisille.


§18 Muutoin noudatetaan yhdistyksen toiminnassa yhdistyslain säännöksiä.- - - -


NAMN OCH HEMORT

§1 Föreningens namn är Hundklubben Koirakerho Canidae rf.ry. och dess hemort är Ingå kommun.

ÄNDAMÅL

§2 Föreningens ändamål är att utan att sträva efter vinst befrämja hundkännedom, hundhållning samt hundskolning i Ingå samt att också i övrigt främja hundintresset och fungera som en örbindelselänk mellan sina medlemmar.

VERKSAMHET

§3 Föreningen strävar att förverkliga sina syften genom anordnandet av skolningstillfällen, föreläsningar, kurser, hundutställningar samt andra publika tillställningar. Föreningen kan genom upplysnings- och föreläsningstillfällen tillhandahålla undervisning och råd i olika hundfrågor. Föreningen publicerar även en egen tidning som distribueras till medlemmarna. Föreningen kan även samarbeta med andra hundintresserade personer samt hundföreningar.

INHEMSKA FÖRBINDELSER

§4 Föreningen kan ansluta sig till Suomen Kennelliitto- Finska kennelklubben ry, Uudenmaan Kennelpiiri ry och Suomen Palveluskoiraliitto.

FÖRENINGENS SPRÅK

§5 Föreningen är tvåspråkig, det officiella protokollspråket är antingen svenska eller finska. I föreningens verksamhet bör de båda språken användas så att föreningens publikationer, cirkulär och mötesprotokoll vid behov översättes till det andra inhemska språket.

MEDLEMSKAP

§6 Föreningens medlemmar består av ordinarie-, understödande- samt hedersmedlemmar, vilka av styrelsen godkännes som medlemmar. De ordinarie medlemmarna består av års-, familje-, ungdoms- samt ständiga medlemmar. Som ungdomsmedlem antages person som inte fyllt 15 år. Vid fyllda 15 år överflyttas ungdomsmedlemmen  utan särskild anhållan till årsmedlem. Som familjemedlem godkännes en medlem i vars familj det redan finns en års-, ständig- eller hedersmedlem. Som understödande medlem antages av föreningens styrelse godkänd enskild person, registrerad förening eller annan rättsgiltig sammanslutning. Understödande medlem äger ingen rösträtt.

§7 Föreningsmedlem kan avgå ur föreningen genom ett skriftligt meddelande härom till styrelsen eller dess ordförande, eller genom muntlig anmälan vid föreningsmöte. Om medlem ett (1) år försummat att erlägga sin medlemsavgift, verkar i oenlighet med föreningens stadgar eller syften eller i övrigt handlar på så sätt som bryter mot god ton, äger styrelsen rätt att utesluta honom/henne ur föreningen. För uteslutning av medlem fordras styrelsens enhälliga beslut. Utesluten medlem äger rätt att bringa beslutet om uteslutningen under föreningsmötets prövning genom att skriftligt meddela härom till föreningens styrelse inom trettio (30) dygn efter det att hon/han blivit delgiven uteslutningsbeslutet. På grund av detta meddelande är styrelsen skyldig att upptaga uteslutningsärendet till behandling vid det föreningsmöte som närmast följer efter det meddelandet gjorts till styrelsens ordförande. Åt medlem som avgår eller utesluts ur föreningen återbetalas inte redan erlagda medlemsavgifter och hon/han äger inte rätt att ställa några fordringar på föreningen.


§8 Ständig medlem erlägger en engångsavgift och de övriga medlemmarna årligen den medlemsavgift som bestäms av höstmötet. Medlemsavgifterna erläggs varje år inom utgången av maj månad. Hedersmedlem är inte skyldig att erlägga medlemsavgift och de erhållna medlemsrättigheterna är bestående.

MEDELANSKAFFNING

§9 Föreningen kan äga fastigheter, bilda fonder, ta emot testamenten samt mottaga donationer. Föreningen kan med laga tillstånd ordna lotterier och penninginsamlingar samt allmänna nöjestillfällen till förmån för sin verksamhet. Föreningen kan inneha för sin verksamhet behövlig fast- samt lös egendom.

BOKSLUTET

§10 Föreningens räkenskaper avslutas varje kalenderår och bör med tillhörande handlingar tillställa revisorerna senast två veckor före årsmötet. Revisorerna bör tillsammans med sitt utlåtande returnera dem till styrelsen senast två dagar före årsmötet.

STYRANDE ORGAN

§11 Föreningens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse vilken fungerar som föreningens lagenliga styrelse. Styrelsen består av en för ett år i gången vald ordförande samt sex (6) för två år valda ordinarie medlemmar samt två (2) för två år valda suppleanter. Är en ordinarie styrelsemedlem frånvarande vid ett styrelsemöte övergår rösträtten till den förste suppleanten. Är två ordinarien medlemmar frånvarande har båda suppleanterna rösträtt. Viceordföranden väljes av höstmötet inom ordinarie styrelsemedlemmar. Styrelsen sammanträder vid behov sammankallad av ordföranden eller vid förfall av henne/honom av viceordföranden. Styrelsen sammankallas då ordföranden eller viceordföranden anser det nödvändigt eller efter påfordran av minst tre (3) styrelsemedlemmar. Mötet är beslutsfört då minst fyra(4) styrelsemedlemmar och ordförande eller vice är  närvarande.


§12 Av de ordinarie styrelsemedlemmarna står varje år tre (3) i tur att avgå. Under föreningens första verksamhetsår bestäms turen att avgå för alla styrelsemedlemmar samt suppleanter, och därefter i tur och ordning.

TECKNANDE AV FÖRENINGENS NAMN

§13 Föreningens namn tecknas av ordförande eller viceordförande tillsammans med sekreteraren. Styrelsen kan bevilja kassören rätt att ensam teckna föreningens namn vid bank- och andra penningaffärer.

MÖTEN

§14 Föreningens årsmöte hålles före den 28 februari.     Extraordinarie möten kan sammankallas då styrelsen finner det nödvändigt, eller på skriftlig begäran med särskilt uppgivet ärende, av minst 1/10 av medlemmarna. Önskar medlem framlägga ett ärende för årsmötet bör skriftlig framställning yrkande härom göras till styrelsen minst tre (3) veckor före mötet.    Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden: 1. Val av mötesordförande, sekreterare samt två protokolljusterare som samtidigt fungerar som rösträknare. 2. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet. 3. Godkännande av mötets arbetsordning. 4. Föredragande av föregående års verksamhetsberättelse, bokslut samt revisionsberättelse. 5. Beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga. 6. Fastställandet av arvoden och ersättningar i samband med föreningens arbete. 7. Fastställande av medlemsavgifternas storlek. 8. Befästande av den för det påbörjade året uppgjorda verksamhetsplanen och budgeten. 9. Val av styrelseordförande. 10. Val av nya ordinarie styrelsemedlemmar samt en suppleant, i stället för de avgående, av på mötet nominerade kandidater. 11. Val av två revisorer och deras suppleanter. 12. Val av styrelsens viceordförande bland ordinarie styrelsemedlemmar. 13. Val av representanter till Finska Kennelklubben-Suomen Kennelliitto rf:s, Uudenmaan Kennelpiiri ry:s och övriga samfunds möten, till vilka föreningen anslutit sig som medlem. 14. Handläggande av övriga i möteskallelsen nämnda ärenden

MÖTESKALLELSE OCH RÖSTRÄTT

§ 15 Sammankallandet av föreningens medlemmar till möte sker per brev eller per annons i medlemstidningen och i lokala tidningar minst 10 dagar före mötet. Ur möteskallelsen bör framgå  tid och plats samt vilka ärenden som skall behandlas.
§ 16 Vid föreningens möten har varje medlem förutom ungdoms- och understödande medlem en röst, vilken han som närvarande använder. Besluten vid föreningens möten fattas med enkel majoritet, förutom vid beslut rörande de i
§ 17 i dessa stadgar nämnda ärendena. Röstningen sker öppet, men om en enda av de närvarande medlemmarna yrkar på röstning med slutna sedlar måste så ske. Vid lika röstetal vinner det förslag som understöds av ordförande, vid val sker avgörandet genom lottning.

ÄNDRING AV STADGARNA

§ 17 För ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen fordras minst 3/4 av det vid årsmötet avgivna röstetalet och att ett andra möte vilket ägt rum minst en månad senare än årsmötet också godkänner beslutet. Om ändringar i stadgarna bör meddelas till Finska       Kennelklubben-Suomen Kennelliitto rf.    Om föreningen upplöses skall de överblivna medlen i enlighet  med det sista mötets beslut användas till förmån för kennelverksamhet. Om upplösning av föreningen bör meddelas till Finska Kennelklubben-Suomen Kennelliitto rf. samt till föreningsregistermyndigheten.
§ 18 I övrigt iakttages vad i föreningslagen är stadgat.